Obchodné podmienky

NÁZOV SPOLOČNOSTI HAXITO S.R.O

Sídlo spoločnosti: Námestie Majstra Pavla 39 Levoča 054 01

Mesto a PSČ Levoča, 05401

Tel: 0915 716 803

Štát Slovakia

IČ: 48 199 427

DIČ: 2120092942


TENTO OBCHODNÉ PODMIENKY A REKLAMAČNÝ PORIADOK PLATÍ - PRE NÁKUP V INTERNETOVOM OBCHODE WWW.TRICKARIS.SK

1 .ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
TENTO REKLAMAČNÝ PORIADOK JE NEDIELNOU SÚČASŤOU VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENOK PREDÁVAJÚCEHO, SPOLOČNOSTI HAXITO S.R.O IČO 48 199 427 : DIČ: 2120092942, S ADRESNÝM SÍDLOM RAZUSOVÁ 3824/22, 05801 POPRAD. POSTUP, AKÝM SPÔSOBOM POSTUPOVAŤ PRI REKLAMÁCII TOVARU KÚPENÉHO OD PREDÁVAJÚCEHO.

1.1OBJEDNANIE TOVARU – UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY, TIETO VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY TVORIA NEODDELITEĽNÚ SÚČASŤ KAŽDEJ KÚPNEJ ZMLUVY UZAVRETEJ VO FORME PONUKY ZO STRANY PREDÁVAJÚCEHO A OBJEDNÁVKY NA DODANIE TOVARU ZO STRANY KUPUJÚCEHO.

1.2 KÚPNA ZMLUVA, NA ZÁKLADE KTOREJ JE REALIZOVANÝ PREDAJ TOVARU PREDÁVAJÚCIM KUPUJÚCEMU, VZNIKÁ ODOSLANÍM VYPLNENÉHO FORMULÁRA ELEKTRONICKEJ OBJEDNÁVKY (ĎALEJ AKO „OBJEDNÁVKA“) KUPUJÚCIM PREDÁVAJÚCEMU. V OBJEDNÁVKE MUSIA BYŤ VYPLNENÉ TIETO ÚDAJE:
- IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE KUPUJÚCEHO (T.J. MENO A PRIEZVISKO, PRESNÁ A ÚPLNÁ ADRESA BYDLISKA, E-MAILOVÁ ADRESA, TELEFÓNNE ČÍSLO),
- ŠPECIFIKÁCIA OBJEDNANÉHO TOVARU (T.J. ČÍSLO A NÁZOV TOVARU, VEĽKOSŤ, FARBA A POD.) A JEHO MNOŽSTVO (T.J. POČET OBJEDNANÝCH KUSOV),
- CENA A SPÔSOB PLATBY ZA TOVAR,
- MIESTO DODANIA TOVARU.
NA OBJEDNÁVKU KUPUJÚCEHO, KTORÁ NEOBSAHUJE ÚDAJE NEVYHNUTNÉ NA PLNENIE ZMLUVY A DODANIE TOVARU, PREDÁVAJÚCI NEPRIHLIADA. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY BUDE KUPUJÚCEMU POTVRDENÉ ZASLANÍM STRUČNEJ SPRÁVY NA E-MAILOVÚ ADRESU, KTORÚ UVEDIE V OBJEDNÁVKE.

1.3 ODOSLANÍM OBJEDNÁVKY KUPUJÚCI UZAVIERA KÚPNU ZMLUVU NA VYBRANÝ TOVAR A VSTUPUJE TÝM DO ZMLUVNÉHO VZŤAHU S PREDÁVAJÚCIM, KTORÝ SA RIADI TÝMITO VŠEOBECNÝMI OBCHODNÝMI PODMIENKAMI. ODOSLANÍM OBJEDNÁVKY KUPUJÚCI TIETO VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PREDÁVAJÚCEHO BEZ VÝHRAD PRIJÍMA.


2. ODSTÚPENIE KUPUJÚCEHO OD ZMLUVY

2.1 KUPUJÚCI MÁ PRÁVO ODSTÚPIŤ OD KÚPNEJ ZMLUVY BEZ UDANIA DÔVODU V LEHOTE DO 14 DNÍ, AK NEJDE O PREDAJ TOVARU ZHOTOVENÉHO PODĽA OSOBITNÝCH POŽIADAVIEK KUPUJÚCEHO A URČENÉHO OSOBITNE PRE JEDNÉHO KUPUJÚCEHO AK IDE O TRIČKO S POTLAČOU. TAK ŠTRNÁSŤDŇOVÁ LEHOTA ZAČÍNA PLYNÚŤ DŇOM, KEĎ STE VY ALEBO VAMI POVERENÁ OSOBA, KTORÁ NIE JE OBJEDNÁVATEĽOM, PREVZALI ZÁSIELKU. PRE UPLATNENIE PRÁVA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY, NÁS MUSÍTE O VAŠOM ROZHODNUTÍ JEDNOZNAČNE INFORMOVAŤ TELEFONICKY (TEL: +421 911 606 389) ALEBO E-MAILOM (E-MAIL: INFO@ADOLF.SK), VO VÝNIMOČNÝCH PRÍPADOCH LISTOM ZASLANÝM POŠTOU (PRE POŠTOVÝ KONTAKT PROSÍM POUŽITE ADRESU: HAXITO S.R.O ,RAZUSOVÁ 3824/22, 05801 POPRAD) ). MÔŽETE NA TO POUŽIŤ PRILOŽENÉ TLAČIVO – STORNO FORMULÁR, NIE JE TO VŠAK PODMIENKOU. ABY BOLA DODRŽANÁ LEHOTA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY, STAČÍ, ŽE NÁM VAŠU SPRÁVU POŠLETE PRED VYPRŠANÍM LEHOTY NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY. ODSTÚPENÍM KUPUJÚCEHO OD ZMLUVY SA ZMLUVA RUŠÍ OD ZAČIATKU.

2.2 V PRÍPADE ODSTÚPENIA OD ZMLUVY JE KUPUJÚCI POVINNÝ VRÁTIŤ TOVAR PREDÁVAJÚCEMU NEPOUŽITÝ, NEPOŠKODENÝ A S DOKLADOM O JEHO ZAKÚPENÍ U PREDÁVAJÚCEHO (FAKTÚROU). TOVAR NÁM MUSÍTE BEZODKLADNE A V KAŽDOM PRÍPADE ODOSLAŤ ALEBO VRÁTIŤ V PRIEBEHU 14 DNÍ ODO DŇA, KEĎ NÁM OZNÁMITE ODSTÚPENIE OD ZMLUVY. LEHOTU POVAŽUJEME ZA DODRŽANÚ V PRÍPADE, ŽE NÁM TOVAR ODOŠLETE PRED UPLYNUTÍM 14 DNÍ. TOVAR JE POTREBNÉ ZASLAŤ NA POŠTOVÚ ADRESU (LUKÁŠ HABERAJTER - ADOLF.SK,RAZUSOVÁ 3824/22, 05801 POPRAD) DOPORUČENE A POISTENÝ (PREDÁVAJÚCI NERUČÍ ZA JEHO PRÍPADNÚ STRATU ALEBO POŠKODENIE POČAS PREPRAVY). NÁKLADY NA VRÁTENIE TOVARU ZNÁŠA KUPUJÚCI.
V PRÍPADE, ŽE TOVAR STRATÍ NA SVOJEJ HODNOTE, SME OPRÁVNENÍ KUPUJÚCEMU ZNÍŽIŤ VRÁTENÚ ČIASTKU, POKIAĽ ZMENA STAVU, VLASTNOSTI A FUNKČNOSTI TOVARU SÚVISIA PRIAMO S TÝM, AKO TOVAR POUŽÍVAL A ZAOBCHÁDZAL S NÍM.

2.3 V PRÍPADE ODSTÚPENIA OD ZMLUVY JE PREDÁVAJÚCI POVINNÝ PREVZIAŤ TOVAR SPÄŤ A VRÁTIŤ KUPUJÚCEMU NAJNESKÔR V LEHOTE 15 DNÍ ODO DŇA ODSTÚPENIA OD ZMLUVY, NIE VŠAK SKÔR AKO 3 DNI OD OBDRŽANIA VRÁTENÉHO TOVARU, DOPRAVU OD ZÁKAZNÍKA SPÄŤ DO OBCHODU SI HRADÍ SÁM ZÁKAZNÍK. PRI VÝMENE TOVARU ZA INÝ SA PRÍPADNÝ FINANČNÝ ROZDIEL VRÁTI ZÁKAZNIKOVI, ALEBO ZÁKAZNÍK HO DOPLATÍ. AK CHCE ZÁKAZNÍK VRÁTIŤ PENIAZE, TAK NÁM MUSÍ POSKYTNÚŤ ČÍSLO ÚČTU, KAM MAJÚ BYŤ PENIAZE VRÁTENÉ BANKOVÝM PREVODOM. VRACIA SA LEN HODNOTA TOVARU, NIE POŠTOVNÉ. PENIAZE VÁM BUDÚ VRÁTENÉ DO 15 DNÍ OD OBDRŽANIA SPRÁVNE VRÁTENÉHO TOVARU PREDAJCOM.
2.4 KUPUJÚCI NEMÁ PRÁVO ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY:
- AK TOVAR, KTORÝ SI OBJEDNAL (NAPR. TRIČKÁ) NA ZÁKLADE ZMLUVY S NAMI NEBOL VYHOTOVENÝ VOPRED, ALE PRE JEHO VÝROBU BOLA SMERODAJNÁ INDIVIDUÁLNA VOĽBA ALEBO POŽIADAVKA ZÁKAZNÍKA TEDA KUPUJÚCEHO, ALEBO
-AK TOVAR, KTORÝ SI OBJEDNAL NA ZÁKLADE ZMLUVY S NAMI, NAPRÍKLAD TRIČKÁ S OSOBNÝMI TEXTAMI ALEBO MOTÍVMI BOL PRISPÔSOBENÝ JEDNOZNAČNÝM OSOBNÝM POŽIADAVKÁM ZÁKAZNÍKA TEDA KUPUJÚCEHO.


3. DODACIE PODMIENKY A NÁKLADY NA DODANIE TOVARU

3.1 SPÔSOB DODANIA TOVARU JE PROSTREDNÍCTVOM DPD.

3.2 CENU BALNÉHO A DOPRAVY TOVARU NA MIESTO DODANIA UVEDENÉ KUPUJÚCIM V OBJEDNÁVKE HRADÍ KUPUJÚCI.
CENA BALNÉHO A DOPRAVY V RÁMCI ÚZEMIA SR JE:
A) PRI OBJEDNÁVKE TOVARU JE POŠTOVNÉ 5 €
B) PRI OBJEDNÁVKE TOVARU V HODNOTE NAD 65 € JE ZADARMO .

3.3 CENU BALNÉHO A DOPRAVY TOVARU NA MIESTO DODANIA UVEDENÉ KUPUJÚCIM V OBJEDNÁVKE HRADÍ KUPUJÚCI.
CENA BALNÉHO A DOPRAVY V RÁMCI ÚZEMIÍ EURÓPSKEJ ÚNIE JE:
A) PRI OBJEDNÁVKE TOVARU JE POŠTOVNÉ 8 € ;
B) PRI OBJEDNÁVKE TOVARU V HODNOTE NAD 75 € JE ZDARMA.

3.4 TOVAR JE POČAS PREPRAVY POISTENÝ PRE PRÍPAD POŠKODENIA A STRATY, PRIČOM TOTO POISTENIE JE ZAHRNUTÉ V CENE DOPRAVY UVEDENEJ V PREDCHÁDZAJÚCOM ČLÁNKU.

3.5 DODANIE TOVARU KUPUJÚCEMU BUDE PODĽA DOSTUPNOSTI TOVARU A PREVÁDZKOVÝCH MOŽNOSTÍ PREDÁVAJÚCEHO REALIZOVANÉ V ČO NAJKRATŠOM ČASE, ZVYČAJNE DO PIATICH (7) PRACOVNÝCH DNÍ OD PRIPÍSANIA SUMY NA ÚČET PREDÁVAJÚCEHO (V PRÍPADE BEZHOTOVOSTNEJ ÚHRADY KÚPNEJ CENY). AVŠAK PREDÁVAJÚCI NEGARANTUJE ŽIADEN TERMÍN DODANIA.

3.6 MIESTO DODANIA TOVARU SI STANOVÍ KUPUJÚCI PRI OBJEDNÁVANÍ TOVARU. ZA SPLNENIE DODANIA TOVARU SA POVAŽUJE JEHO DORUČENIE NA ADRESU UVEDENÚ V OBJEDNÁVKE KUPUJÚCEHO.

3.7 DODANÝ TOVAR ZOSTÁVA AŽ DO JEHO ÚPLNÉHO ZAPLATENIA KUPUJÚCIM VLASTNÍCTVOM PREDÁVAJÚCEHO.

3.8 V PRÍPADE NEPREVZATIA TOVARU KUPUJÚCIM SI PREDÁVAJÚCI VYHRADZUJE PRÁVO UPLATNIŤ SVOJ NÁROK NA NÁHRADU VZNIKNUTEJ ŠKODY. V PRÍPADE, ŽE SI KUPUJÚCI TOVAR NEPREVEZME PRI PRVOM DORUČENÍ A POŽADUJE OPÄTOVNÉ DORUČENIE TOVARU, JE POVINNÝ UHRADIŤ NÁKLADY PRVÉHO AKO AJ OPÄTOVNÉHO DORUČOVANIA.

3.9 PREDÁVAJÚCI VYSTAVÍ K OBJEDNANÉMU TOVARU FAKTÚRU, KTORÚ ODOVZDÁ/ZAŠLE KUPUJÚCEMU SPOLU S OBJEDNANÝM TOVAROM.


4. PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1 CENY VÝROBKOV UVEDENÉ NA INTERNETOVEJ STRÁNKE SÚ PRE KUPUJÚCEHO KONEČNÉ. PREDLOŽENÍM POUKÁŽKY NA ZĽAVU MÔŽE KUPUJÚCI U PREDÁVAJÚCEHO UPLATNIŤ NÁROK NA ZĽAVU Z KÚPNEJ CENY VO VÝŠKE UVEDENEJ NA POUKÁŽKE.

4.2 KUPUJÚCI JE POVINNÝ UHRADIŤ CENU TOVARU NASLEDOVNÝM SPÔSOBOM:
- BEZHOTOVOSTNE, TO ZNAMENÁ BANKOVÝM PREVODOM NA ÚČET PREDÁVAJÚCEHO UVEDENÝ V OBJEDNÁVKOVOM FORMULÁRI.

4.BEZHOTOVOSTNÚ PLATBU JE POTREBNÉ USKUTOČNIŤ VOPRED A TO DO TROCH (3) PRACOVNÝCH DNÍ OD ZASLANIA OBJEDNÁVKY TOVARU PREDÁVAJÚCEMU. AKO VARIABILNÝ SYMBOL SA UVEDIE ČÍSLO OBJEDNÁVKY.

5. ĎALŠIE ZMLUVNÉ PODMIENKY

5.1 AK PREDÁVAJÚCI NESPLNÍ ZMLUVU, PRETOŽE OBJEDNANÝ TOVAR NEMÔŽE DODAŤ, JE POVINNÝ O TOM BEZODKLADNE INFORMOVAŤ KUPUJÚCEHO A DO 15 DNÍ MU VRÁTIŤ CENU ZAPLATENÚ ZA TOVAR, AK SA PREDÁVAJÚCI A KUPUJÚCI NEDOHODNÚ NA NÁHRADNOM PLNENÍ.

5.2 AK SA PREDÁVAJÚCI A KUPUJÚCI NEDOHODNÚ NA NÁHRADNOM PLNENÍ, PREDÁVAJÚCI JE POVINNÝ NAHRADIŤ VŠETKY PREUKÁZANÉ NÁKLADY, KTORÉ KUPUJÚCI VYNALOŽIL NA OBJEDNANIE TOVARU.

5.3 PRI NÁHRADNOM PLNENÍ JE PREDÁVAJÚCI POVINNÝ KUPUJÚCEMU DODAŤ TOVAR V ROVNAKEJ KVALITE A CENE.


6. ZODPOVEDNOSŤ ZA POŠKODENIE – REKLAMÁCIE

6.1 KUPUJÚCI JE POVINNÝ TOVAR PRI JEHO PREVZATÍ PREHLIADNUŤ. POKIAĽ ZISTÍ MECHANICKÉ POŠKODENIE OBALU TOVARU, JE KUPUJÚCI POVINNÝ STAV TOVARU SKONTROLOVAŤ A V PRÍPADE POŠKODENIA VYHOTOVIŤ ZÁZNAM O POŠKODENÍ, KTORÝ PODPÍŠE SPOLU SO ZÁSTUPCOM DOPRAVCU. ZODPOVEDNOSŤ ZA POŠKODENIE POČAS DOPRAVY TOVARU KUPUJÚCEMU NESIE DOPRAVCA, KEĎŽE TOVAR JE POISTENÝ. NA ZÁKLADE VYHOTOVENÉHO ZÁZNAMU BUDE KUPUJÚCEMU PO UZAVRETÍ ŠKODNEJ UDALOSTI S DOPRAVCOM POSKYTNUTÁ PRIMERANÁ ZĽAVA ALEBO DODANÝ NOVÝ VÝROBOK.

6.2 PREDÁVAJÚCI ZODPOVEDÁ ZA POŠKODENIE, KTORÉ MÁ TOVAR PRI PREVZATÍ KUPUJÚCIM A POČAS ZÁRUČNEJ DOBY. ZÁRUČNÁ DOBA JE 24 MESIACOV A ZAČÍNA PLYNÚŤ ODO DŇA PREVZATIA TOVARU KUPUJÚCIM. ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE NA BEŽNÉ OPOTREBENIE TOVARU SPÔSOBENÉ JEHO POUŽÍVANÍM.

6.3 POKIAĽ KUPUJÚCI ZISTÍ POŠKODENIE, ZA KTORÉ ZODPOVEDÁ PREDÁVAJÚCI, JE POVINNÝ BEZ ZBYTOČNÉHO ODKLADU UPLATNIŤ REKLAMÁCIU U PREDÁVAJÚCEHO.

POSTUP REKLAMÁCIE:


1. ČO NAJSKÔR NÁS INFORMOVAŤ NA EMAILOM ALEBO TELEFONICKY.
2. POSLAŤ PRODUKT SPÄŤ NA ADRESU FIRMY: HAXITO S.R.O , RAZUSOVÁ 3824/22, 05801, POPRAD.
REKLAMÁCIE SA RIEŠIA V SÚLADE S PRÍSLUŠNÝMI USTANOVENIAMI OBČIANSKEHO ZÁKONNÍKA.

6.4 ODSTRÁNITEĽNÉ POŠKODENIE:
6.4.1 AK IDE O POŠKODENIE, KTORÉ MOŽNO ODSTRÁNIŤ, KUPUJÚCI MÁ PRÁVO, ABY BOLO BEZPLATNE, VČAS A RIADNE ODSTRÁNENÉ. PREDÁVAJÚCI JE POVINNÝ POŠKODENIE BEZ ZBYTOČNÉHO ODKLADU ODSTRÁNIŤ.
6.4.2 KUPUJÚCI MÔŽE NAMIESTO ODSTRÁNENIA POŠKODENIA POŽADOVAŤ VÝMENU VECI, AK TÝM PREDÁVAJÚCEMU NEVZNIKNÚ NEPRIMERANÉ NÁKLADY VZHĽADOM NA CENU TOVARU ALEBO ZÁVAŽNOSŤ POŠKODENIA.
6.4.3 PREDÁVAJÚCI MÔŽE VŽDY NAMIESTO ODSTRÁNENIA POŠKODENIA VYMENIŤ CHYBNÚ VEC ZA BEZCHYBNÚ, AK TO KUPUJÚCEMU NESPÔSOBÍ ZÁVAŽNÉ ŤAŽKOSTI.
6.4.4 AK KUPUJÚCI NEMÔŽE PRE OPÄTOVNÉ VYSKYTNUTIE SA POŠKODENIA PO OPRAVE ALEBO PRE VÄČŠÍ POČET POŠKODENÍ VEC RIADNE UŽÍVAŤ, MÁ PRÁVO NA VÝMENU VECI ALEBO PRÁVO OD ZMLUVY ODSTÚPIŤ, T.J. PRÁVO NA VRÁTENIE KÚPNEJ CENY (PRÁVO VÝBERU MÁ KUPUJÚCI).

6.5 NEODSTRÁNITEĽNÉ POŠKODENIE:
6.5.1 AK IDE O POŠKODENIE, KTORÉ NEMOŽNO ODSTRÁNIŤ A KTORÉ BRÁNI TOMU, ABY SA VEC MOHLA RIADNE UŽÍVAŤ AKO VEC BEZ CHYBY, KUPUJÚCI MÁ PRÁVO NA VÝMENU VECI ALEBO MÁ PRÁVO OD ZMLUVY ODSTÚPIŤ (PRÁVO VÝBERU MÁ KUPUJÚCI).
6.5.2 AK IDE O INÉ NEODSTRÁNITEĽNÉ CHYBY (T.J. TAKÉ, KTORÉ NEBRÁNIA TOMU, ABY SA VEC MOHLA RIADNE UŽÍVAŤ AKO VEC BEZ CHYBY), KUPUJÚCI MÁ PRÁVO NA PRIMERANÚ ZĽAVU Z CENY VECI.

6.6 PREDÁVAJÚCI ALEBO NÍM POVERENÝ PRACOVNÍK ROZHODNE O ODÔVODNENOSTI REKLAMÁCIE IHNEĎ, V ZLOŽITÝCH PRÍPADOCH DO TROCH PRACOVNÝCH DNÍ. DO TEJTO LEHOTY SA NEZAPOČÍTAVA ČAS POTREBNÝ NA ODBORNÉ POSÚDENIE VADY. VYBAVENIE REKLAMÁCIE NESMIE TRVAŤ DLHŠIE AKO 30 DNÍ. PO UPLYNUTÍ TEJTO LEHOTY, AK REKLAMÁCIA NEBOLA VYBAVENÁ, MÁ KUPUJÚCI ROVNAKÉ PRÁVA, AKOBY IŠLO O POŠKODENIE, KTORÉ NEMOŽNO ODSTRÁNIŤ.

6.7 PREDÁVAJÚCI JE POVINNÝ VYDAŤ KUPUJÚCEMU DOKLAD O REKLAMÁCII A O SPÔSOBE JEJ VYBAVENIA, A TO AJ VTEDY, AK REKLAMÁCII NEVYHOVIE NA MIESTE A V CELOM JEJ ROZSAHU.

6.8 DOBA OD UPLATNENIA PRÁVA ZO ZODPOVEDNOSTI ZA POŠKODENIE AŽ DO DOBY, KEĎ KUPUJÚCI PO SKONČENÍ OPRAVY BOL POVINNÝ VEC PREVZIAŤ, SA DO ZÁRUČNEJ DOBY NEPOČÍTA. AK DÔJDE K VÝMENE VECI, ZAČNE PLYNÚŤ ZÁRUČNÁ DOBA ZNOVA OD PREVZATIA NOVEJ VECI.

6.9 KUPUJÚCI MÁ PRÁVO NA NÁHRADU POTREBNÝCH NÁKLADOV, KTORÉ MU VZNIKLI V SÚVISLOSTI S UPLATNENÍM PRÁVA ZA ZODPOVEDNOSTI ZA POŠKODENIE. TOTO PRÁVO TREBA UPLATNIŤ U PREDÁVAJÚCEHO NAJNESKÔR DO JEDNÉHO MESIACA PO UPLYNUTÍ DOBY, V KTOREJ TREBA VYTKNÚŤ POŠKODENIE; INAK PRÁVO ZANIKNE.


7. OSOBNÉ ÚDAJE

7.1 PRE RÝCHLE A EFEKTÍVNE FUNGOVANIE OBJEDNÁVANIA A DODÁVANIA TOVARU SPRACÚVA PREDÁVAJÚCI OSOBNÉ ÚDAJE KUPUJÚCICH, KTORÉ MU POSKYTNÚ V OBJEDNÁVKE. ZÍSKANÉ OSOBNÉ ÚDAJE PREDÁVAJÚCI NEZVEREJŇUJE, NESPRÍSTUPŇUJE ANI NEPOSKYTUJE TRETÍM OSOBÁM A CHRÁNI ICH PRED POŠKODENÍM, ZNIČENÍM, STRATOU A ZNEUŽITÍM.

7.2 ODOSLANÍM OBJEDNÁVKY KUPUJÚCI UDEĽUJE PREDÁVAJÚCEMU V ZMYSLE § 7 ZÁKONA Č. 428/2002 Z.Z. O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM SVOJICH OSOBNÝCH ÚDAJOV UVEDENÝCH V OBJEDNÁVKE ZA ÚČELOM VYBAVENIA OBJEDNÁVKY A DODANIA TOVARU, A TO NA DOBU NEVYHNUTÚ NA PLNENIE ZMLUVY PREDÁVAJÚCIM. POSKYTNUTIE OSOBNÝCH ÚDAJOV KUPUJÚCIM JE DOBROVOĽNÉ. KUPUJÚCI MÁ PRÁVO SVOJ SÚHLAS ODVOLAŤ A TO PÍSOMNOU FORMOU NA ADRESU SÍDLA PREDÁVAJÚCEHO A ĎALEJ PRÁVA PODĽA § 20 ZÁKONA Č. 428/2002 Z.Z., T.J. PREDOVŠETKÝM PRÁVO NA INFORMÁCIE O STAVE SPRACÚVANIA SVOJICH OSOBNÝCH ÚDAJOV, PRÁVO NA ODPIS OSOBNÝCH ÚDAJOV, KTORÉ SÚ PREDMETOM SPRACÚVANIA, PRÁVO NA OPRAVU NESPRÁVNYCH ALEBO NEAKTUÁLNYCH OSOBNÝCH ÚDAJOV V PRIEBEHU SPRACÚVANIA, PRÁVO NA LIKVIDÁCIU OSOBNÝCH ÚDAJOV, AK BOL SPLNENÝ ÚČEL ICH SPRACÚVANIA, PRÁVO NA ZÁKLADE BEZPLATNEJ PÍSOMNEJ ŽIADOSTI NAMIETAŤ VOČI VYUŽÍVANIU SVOJICH OSOBNÝCH ÚDAJOV NA MARKETINGOVÉ ÚČELY.


8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1 PREDÁVAJÚCI NEZODPOVEDÁ ZA NEDORUČENIE OBJEDNÁVKY KUPUJÚCEHO PREDÁVAJÚCEMU Z TECHNICKÝCH PRÍČIN NESPOČÍVAJÚCICH NA STRANE PREDÁVAJÚCEHO.

8.2 PREDÁVAJÚCI NEZODPOVEDÁ ZA VÝBER MOTÍVU NA TOVARE KUPUJÚCIM. AK SI KUPUJÚCI VYBERIE POTLAČ TOVARU VULGÁRNYM, NEPRÍPUSTNÝM PRÍP. ZAKÁZANÝM MOTÍVOM, PREDÁVAJÚCI NIE JE POVINNÝ TOVAR VYHOTOVIŤ A DODAŤ KUPUJÚCEMU. V TAKOM PRÍPADE PREDÁVAJÚCI O TEJTO SKUTOČNOSTI KUPUJÚCEHO INFORMUJE A VRÁTI MU CENU ZA TOVAR, AK UŽ BOLA PREDÁVAJÚCEMU ZAPLATENÁ.

8.3 TIETO VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY A VŠETKY KÚPNE ZMLUVY UZAVRETÉ NA ICH ZÁKLADE SA RIADIA PRÁVNYMI PREDPISMI PLATNÝMI